Fundacja Katarzyny Rogowiec  avanti została wpisana do KRS we wrześniu 2010 r.

Doświadczane przez 30 lat życia nierówne szanse osób niepełnosprawnych przyczyniły się do chęci podjęcia kroków dla zmiany i polepszenia tego stanu rzeczy.

Postawione Fundacji cele są rozbudowane i trudne, ale wierzę, że działaniami, które zamierzamy podejmować będziemy się przybliżać ku ich realizacji.

Celem działania FUNDACJI jest:

 • wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego a zwłaszcza osób z niepełnosprawnością szczególnie w obszarze dokonań sportowych i podróżniczych,
 • aktywizacja środowisk osób pełnosprawnych na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnością i działania integracyjne w tym zakresie,
 • pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i socjalnym,
 • działania dla wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym  i socjalnym, szczególnie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin,
 • marketing sportowy niepełnosprawnych sportowców,
 • działalność charytatywna i prospołeczna,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • wspieranie i promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • promocja i organizacja wolontariatu.
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook

AKTURALNOŚCI