STATUT FUNDACJI Katarzyny Rogowiec

avanti

 


ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1

Katarzyna Rogowiec, zgodnie z treścią Aktu Ustanowienia Fundacji, sporządzonego w dniu 23 lipca 2010 r. przez notariusza dr Jakuba Biernata w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, powołującego FUNDACJĘ Katarzyny Rogowiec AVANTI, w dalszej części niniejszego Statutu zwaną FUNDACJĄ, dla której na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ustala niniejszy Statut.

 

Art. 2

1. FUNDACJA działa pod nazwą FUNDACJA Katarzyny Rogowiec AVANTI.

2. Siedzibą FUNDACJI jest Gdańsk.

3. FUNDACJA działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

4. Czas trwania FUNDACJI jest nieograniczony.

5. Nadzór nad działalnością FUNDACJI sprawuje Minister Sportu i Turystyki.

 

ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI


Art. 3

Celem działania FUNDACJI jest:

3.1 wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego a zwłaszcza osób z niepełnosprawnością szczególnie w obszarze dokonań sportowych i podróżniczych,

3.2 aktywizacja środowisk osób pełnosprawnych na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnością i działania integracyjne w tym zakresie,

3.3 pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i socjalnym,

3.4 działania dla wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i socjalnym, szczególnie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin,

3.5 marketing sportowy niepełnosprawnych sportowców,

3.6 działalność charytatywna i prospołeczna,

3.7 nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

3.8 wspieranie i promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością,

3.9 ochrona i promocja zdrowia,

3.10 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

3.11 promocja i organizacja wolontariatu.


Art. 4

FUNDACJA realizuje swoje cele poprzez:

1. opiekę nad paraolimpijczykami i zawodnikami z niepełnosprawnością jak również amatorami sportu, w tym poprzez programy stypendialne;

2. tworzenie systemów przygotowań do udziału we współzawodnictwie sportowym i ich wdrażanie poprzez stymulowanie rozwoju, wsparcie finansowe, rzeczowe i merytoryczne oraz współpracę z instytucjami edukacyjnymi;

3. organizację integracyjnych zawodów, wydarzeń sportowych, podróżniczych i innych;

4. organizacje koncertów i spotkań artystycznych, pokazów filmowych, wystaw związanych z ww. dokonaniami osób z niepełnosprawnością;

5. działalność wydawniczą promującą sport i podróże osób z niepełnosprawnością;

6. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi w obszarze podejmowanych działań;

7. współpracę z producentami sprzętu specjalistycznego, klubami, stowarzyszeniami, mediami i innymi zainteresowanymi promocją i zaangażowaniem w sport i aktywizację ruchową osób z niepełnosprawnością;

8. udzielanie pomocy intelektualnej, rzeczowej oraz finansowej osobom z niepełnosprawnością, jak również ich rodzinom
i opiekunom;

9. animowanie i wspieranie programów edukacyjnych we współpracy z placówkami szkolnymi i szkolno-wychowawczymi
w zakresie aktywności sportowej i propagowania zdrowego stylu życia;

10. przystosowanie i organizacje obiektów sportowych, schronisk górskich, przystani jachtowych itp. do potrzeb osób
z niepełnosprawnością;

11. organizowanie zajęć o charakterze rehabilitacyjnym, rekreacyjnym i sportowym;

12. wyszukiwanie i lobbing w środowisku osób pełnosprawnych, w tym firm komercyjnych zainteresowanych aktywnością i filantropią na rzecz osób z niepełnosprawnością;

13. działalność pozyskującą pomoc i wsparcie, w tym sponsorów okolicznościowych i stałych;

14. organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą;

15. reprezentację i pośredniczenie w relacjach potrzebujący darczyńca;

16. organizowanie aktywnego współuczestnictwa darczyńców w wydarzeniach organizowanych przez Fundację na rzecz podopiecznych;

17. tworzenie Grup Przyjaciół, sponsorów i donatorów nastawionych na stałą współpracę;

18. ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia przedsiębiorstw społecznych;

19. pomoc rzeczową i finansową dla wymienionych grup potrzebujących wsparcia;

20. współorganizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych opartych na zaangażowaniu wolontariuszy;

21. promocja wolontariatu, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu pracowniczego;

22. upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, wiedzy o chorobach przede wszystkim tych spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi i społecznymi oraz informacji o możliwościach i sposobach im zapobiegania;

23. prowadzenie akcji informacyjnych, badań, monitoringu i ewaluacji w zakresie określonym celami Fundacji;

24. organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów i konferencji służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celem Fundacji, a także upowszechnianie za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i sieci Internetowej tych doświadczeń;

25. tworzenie banku informacji o beneficjentach pomocy Fundacji


Art. 5

Działalność FUNDACJI zmierzająca do realizacji celów wskazanych w art. 3 niniejszego Statutu, realizowana jest zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie.


Rozdział III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI


Art. 6

5.1 Majątek FUNDACJI przeznaczony na realizację celów statutowych stanowi kwota 2.000 zł (dwa tysiące złotych) wniesiona przez Fundatora.

5.2 Z majątku FUNDACJI zostaje wyodrębniona kwota 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczona na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

5.3 Majątek FUNDACJI stanowią ponadto środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

 

Art. 7

FUNDACJA może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez FUNDACJĘ samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Art. 8

FUNDACJA odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.


Art. 9

Dochodami FUNDACJI są:

9.1 dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy;

9.2 dochody z aukcji, kwest i imprez publicznych oraz prywatnych;

9.3 dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych przekazanych FUNDACJI odpłatnie bądź nieodpłatnie;

9.4 dochody z odpłatnej działalności statutowej;

9.5 dochody z działalności gospodarczej;

9.6 środki finansowe pochodzące z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych;

 

Art. 10

Dochody FUNDACJI pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte dla realizacji dowolnego celu FUNDACJI, o ile ofiarodawcy nie wskazali konkretnego celu, na który dochody mają zostać przeznaczone.


Art. 11

Cały dochód osiągnięty przez FUNDACJĘ będzie przeznaczany na realizację jej celów statutowych.


Art. 12

12.1 Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonają darowizny lub subwencji, o ile wyrażą stosowne życzenie, uzyskują tytuł honorowy Sponsora Fundacji,

12.2 Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty,

12.3 Poza tytułem Sponsora Fundacji FUNDACJA może ustanawiać inne tytuły, dyplomy i medale honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów FUNDACJI lub dla samej FUNDACJI.

 

ROZDZIAŁ IV DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


Art. 13

13.1 Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

13.2 Podjęcie działalności gospodarczej nastąpi na podstawie uchwały Zarządu.


Art. 14

FUNDACJA może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

14.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 47.11.Z

14.2 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z

14.3 Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.64.Z

14.4 Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.71.Z

14.5 Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.72.Z

14.6 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 47.91.Z

14.7 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - 47.99.Z

14.8 Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) - 56.21.Z

14.9 Pozostała usługowa działalność gastronomiczna - 56.29.Z

14.10 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z

14.11 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z

14.12 Pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z

14.13 Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z

14.14 Działalność związana z tłumaczeniami - 74.30.Z

14.15 Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach - 81.10.Z

14.16 Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - 81.21.Z

14.17 Pozostałe sprzątanie - 81.29.Z

14.18 wychowanie przedszkolne - 85.10.Z

14.19 Działalność agentów turystycznych - 79.11.A

14.20 Działalność pośredników turystycznych - 79.11.B

14.21 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - 79.90.C

14.22 Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - 93.13.Z

 

Art. 15

15.1 Dochody z działalności gospodarczej FUNDACJA przeznaczy na realizację celów statutowych określonych w Art. 3 Statutu.

15.2 Działalność gospodarcza może być prowadzona w formie wyodrębnionej tj. w ramach wyodrębnionych zakładów bądź innych jednostek organizacyjnych.


Art. 16

16.1 Z majątku oraz dochodów FUNDACJI Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej, w miarę potrzeby i z zastrzeżeniem postanowień Statutu.

16.2 FUNDACJA może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego lub podmiotów działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizacje celów FUNDACJI.

 

ROZDZIAŁ V ORGANY FUNDACJI


Art. 17

Organami Fundacji są:

17.1 Zarząd

17.2 Rada Fundacji

 

ZARZĄD


Art. 18

18.1 Zarząd FUNDACJI składa się z 1 do 3 członków.

18.2 Fundator powołuje w drodze uchwały członków pierwszego składu Zarządu, a także członków kolejnych składów Zarządu.

18.3 Podejmując uchwałę o powołaniu członków Zarządu, wskazaną w art. 18.2 niniejszego statutu Fundator powierza wybranym członkom funkcję Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.

18.4 Zarząd Fundacji powoływany jest na pięcioletnią letnią kadencję. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Zarządu.

18.5 Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku gdy Zarząd składa się z dwóch lub trzech członków do ważności uchwały niezbędna jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu.

18.6 W przypadku gdy Zarząd składa się z dwóch członków, uchwały Zarządu podejmowane są jednomyślnie.

18.7 Fundator może pełnić funkcję członka Zarządu FUNDACJI.

18.8 Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek dobrowolnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu złożonej w formie pisemnej. Członkowie Zarządu mogą zostać w każdym czasie odwołani przez Fundatora.


Art. 19

19.1 Zarząd podejmuje działania i decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Fundatora i Rady Fundacji, w tym reprezentuje FUNDACJĘ na zewnątrz.

19.2 Prezes Zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania FUNDACJI, w tym do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań. Wiceprezesi Zarządu są uprawnieni do samodzielnego reprezentowania FUNDACJI, w tym do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań do kwot i wartości nie przekraczających 50 000,00 PLN.


RADA FUNDACJI


Art. 20

20.1 Rada Fundacji stanowi kolegialny organ nadzorczy i kontrolny FUNDACJI.

20.2 Liczba członków Rady Fundacji wynosi od 2 do 5.

20.3 Fundator powołuje w drodze uchwały członków pierwszego składu Rady Fundacji, a także członków kolejnych składów Rady Fundacji.


Art. 21

21.1 Rada Fundacji odbywa posiedzenia nie rzadziej niż jeden raz w roku.

21.2 Posiedzenie Rady Fundacji zostaje wyznaczone z inicjatywy co najmniej dwóch członków Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu.

21.3 W posiedzeniu Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.


Art. 22

22.1 Uchwały Rady Fundacji zapadają większością głosów. Do podjęcia uchwały niezbędna jest obecność co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.

22.2 W przypadku gdy Rada Fundacji składa się z dwóch członków, uchwały Rady Fundacji podejmowane są jednomyślnie.


Art. 23

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

23.1 rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium z działania;

23.2 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań merytorycznych FUNDACJI

23.3 kontrola działalności statutowej FUNDACJI

23.4 kontrola gospodarki finansowej FUNDACJI

23.5 zwracanie się do Zarządu w celu uzyskania wyjaśnień we wszelkich sprawach związanych z działalnością FUNDACJI

23.6 wydawanie opinii w istotnych sprawach dotyczących FUNDACJI, przedstawionych przez Zarząd.


Art. 24

Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek dobrowolnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Fundacji złożonej w formie pisemnej.


Art. 25

Członkowie Rady Fundacji mogą zostać w każdym czasie odwołani przez Fundatora.

 

OGRANICZENIA UPRAWNIEŃ CZŁONKÓW ORGANÓW FUNDACJI


Art. 26

Członkowie Rady Fundacji:

26.1 nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z Członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

26.2 nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

Art. 27

Zabronione jest:

27.1 udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem FUNDACJI w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;

27.2 przekazywanie majątku FUNDACJI na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

27.3 wykorzystanie majątku FUNDACJI na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu FUNDACJI;

27.4 zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów FUNDACJI lub pracownicy oraz ich osób bliskich;

 

ROZDZIAŁ VI ZMIANA STATUTU


Art. 28

28.1 Fundator dopuszcza możliwość zmiany Statutu FUNDACJI, w szczególności zmiany nazwy i celów FUNDACJI.

28.2 Zmiana statutu Fundacji może nastąpić na podstawie pisemnej uchwały Fundatora.

 

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Art. 29

29.1 Dla efektywnej realizacji celu FUNDACJI może ona połączyć się z inną FUNDACJĄ.

29.2 Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel FUNDACJI.

 

Art. 30

FUNDACJA ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i pozostałego majątku FUNDACJI.


Art. 31

31.1 W przypadku likwidacji FUNDACJI Rada Fundacji wyznacza likwidatora Fundacji.

31.2 Majątek FUNDACJI, pozostały po jej likwidacji zostanie przekazany na rzecz podmiotu wskazanego przez Likwidatora.

 

Art. 32

32.1 Statut sporządzono i podpisano w 5 jednobrzmiących egzemplarzach.

32.2 W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz inne przepisy prawa regulujące działalność fundacji.


Kraków, dnia 23 lipca 2010 r., zmiana: 30 października 2015 r.

Fundator  Katarzyna Rogowiec

 

Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook

AKTURALNOŚCI